۱۳۹۵ . ۰۸

۲۰

همایش دوجانبه معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان و ایران

سفر مدیریت استراتژیک شرکت هتل فرشته پاسارگاد جناب آقای دکتر حامد دسترنج به همایش دوجانبه معرفی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجان و ایران درباکو

img_20161113_131204

img_20161113_131156