۱۳۹۵ . ۱۲

۱۸

سخنرانی سارا شیخ اکبری نماینده شرکت زاها حدید و دکتر حامد دسترنج در سمینار سرمایه گذاری هتل و گردشگری

سخنرانی سارا شیخ اکبری نماینده شرکت زاها حدید و دکتر حامد دسترنج در سمینار سرمایه گذاری هتل و گردشگری 17 و 18 اسفند 95

IMG_20170314_153256

IMG_20170314_153241