۱۳۹۵ . ۱۲

۵

حضور مدیران و مهندسان سازمان نظام مهندسی در پروژه هتل فرشته پاسارگاد جهت بازدید از مراحل احداث پروژه

شکوفایی تمدن بشر بر آینده ایده های مهندسین تلاشگر است. روز مهندس مبارک

حضور مدیران و مهندسان سازمان نظام مهندسی در پروژه هتل فرشته پاسارگاد جهت بازدید از مراحل احداث پروژه.

IMG_1464

IMG_1520