۱۳۹۶ . ۰۲

۲۸

بازدید دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از پروژه هتل فرشته پاسارگاد

IMG_2144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2151